Dotace EU

 

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám.

Hodnocení projektu

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

 

Žadatel projektu: Základní škola a mateřská škola Předslav, okres Klatovy, příspěvková organizace
Adresa Předslav č. 66, 339 01 Klatovy
Kontakty tel. 378 609 331, info@ skolapredslav.info, www.skolapredslav.info
IČO 60610859
Název projektu: Inovace
Rozpočet projektu celkem: 441 124,00 Kč
Ředitelka školy: Mgr. Alena Kroupová

Zhodnocení projektu

Projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem a ŠVP.

 

Cíl projektu

Cíl projektu byl dosažen:

 • Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo tvorbou nových učebních materiálů a jejich následným použitím ve výuce
 • Byly použity moderní metody a formy práce.
 • Ve výuce i pro tvorbu DUM byla využita ICT pořízená z projektu
 • Došlo ke zvýšení efektivity práce s žáky
 • Byla podpořena práce s žáky se SVP, byl sledován individuální přístup
 • Během realizace projektu byl uplatňován rovný přístup ke vzdělání u všech žáků
 • Byla realizována prevence rizikového chování
 • Byla zajištěna požadovaná publicita projektu v souladu s příručkou pro žadatele
 • Přínos projektu pro zefektivnění výuky jsme zaznamenali při vyhodnocení dotazníků pro pedagogy a rozhovory se žáky

Cílová skupina

Všichni žáci školy, to je všichni žáci 1. – 5. ročníku ZŠ, a všichni pedagogičtí pracovníci školy.

 

Přehled vybraných šablon:

 1. Šablona č. I/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Popis realizovaných klíčových aktivit

 • podpora výuky čtení, zvýšení zájmu o četbu, zdokonalování čtenářských dovedností ve všech předmětech, zdůrazňování důležitosti plynulého čtení s porozuměním
 • používání moderních metod
 • používání moderních pomůcek
 • podpora výuky formou výukových materiálů využívajících ICT v hodinách českého jazyka a člověk a jeho svět
 • zvýšení zájmu o výuku, aktivní zapojení žáků do průběhu vyučovacích hodin
 • individuální práce s dětmi
 • využití znalostí při srovnávacích testech žáků 5. ročníku
 • bezproblémový přechod žáků na 2.stupeň ZŠ

 

 1. Šablona č. III/2

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Popis realizovaných klíčových aktivit

 • podpora výuky prostřednictvím ICT a moderního softwaru v hodinách českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a člověk a jeho svět
 • využití internetu ve výuce
 • zajištění možnosti dokonalejší mezipředmětové spolupráce formou vzájemné výměny výukových materiálů při výuce
 • prohloubení dovedností v práci s počítačem a ostatní ICT
 • individualizace výuky
 • zapojení do celoplošného testování z AJ, Čj, M
 • výrazný posun ve využití ICT ve výuce na škole

 

 1. Šablona č. V/2

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Popis realizovaných klíčových aktivit

 • podpora a zatraktivnění výuky prvouky, přírodovědy, vlastivědy
 • podpora environmentální výchovy
 • využití přírodního prostředí v okolí školy
 • využití regionálních prvků ve výuce, realizace školních projektů
 • zajištění možnosti dokonalejší mezipředmětové spolupráce formou vzájemné výměny výukových materiálů při výuce nejen mezi učitelkami prvouky, přírodovědy a vlastivědy, ale i mezi vyučujícím ostatních předmětů
 • zvýšení zájmu o přírodovědné předměty, zvýšení pozornosti při výuce s moderními metodami a ICT

 

Popis realizovaných výstupů

 • Byly vytvořeny vzdělávací materiály v požadovaném množství a kvalitě
 • Všechny učební materiály byly ověřeny ve výuce, byl proveden záznam v třídních knihách o skutečném konání ověření v rámci vyučovací hodiny
 • Následně byly všechny vzdělávací materiály schváleny v monitorovacích zprávách
 • Byla provedena požadovaná archivace sad vzdělávacích materiálů v elektronické podobě, zpřístupnění vzdělávacích materiálů všem pedagogickým pracovníkům školy
 • Byla uskutečněna požadovaná publicita vytvořených materiálů
 • Účast na vzdělávání a metodických kurzech pedagogických pracovníků byla doložena osvědčením o absolvování akreditovaných kurzů

V Předslav 18.8.2014

Mgr. Alena Kroupová, ředitelka školy

 

 

EU Peníze škole (28.5.2014)

4. monitorovací zpráva projektu Inovace byla schválena. Byla dokončena tvorba DUMů ve všech šablonách. Práce jsou k dispozici všem zájemcům, kontaktujte školu.

 

Udržitelnost projektu Inovace bez legrace

Cílem projektu bylo zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby DUMů,

dále pak rozvoj partnerství a síťování, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami; využívání ICT ve

všeobecně vzdělávacích předmětech a zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo

vyučování.

V našem projektu jsme se zaměřili na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT technologií. To znamená, že

pedagogové tvořili různorodé metodické a výukové materiály, které byly následně ověřeny v hodinách, zveřejněny

a sdíleny s ostatními pedagogickými pracovníky. V průběhu projektu vznikl určitý počet sad výukových materiálů.

Finanční prostředky byly využity na rozvoj schopností a dovedností pedagogických pracovníků v oblasti ICT

technologií. Nadále probíhá zkvalitňování vzdělávání žáků i pedagogů, využívání, případně inovace technického

zázemí a realizace nových vyučovacích metod a forem.

Cíle projektu byly splněny, všechny klíčové aktivity byly úspěšně zrealizovány, zvýšila se odborná kvalifikace

účastníků školení a nejen jich, neboť podpoření zaměstnanci předávají své nabyté znalosti ostatním

pedagogickým pracovníkům, kteří nebyli projektem v dané oblasti přímo podpořeni.

I nadále rozvíjíme vazbu pedagogů s žáky (ti jsou hlavní cílovou skupinou),

dbáme na další rozvoj klíčových kompetencí žáků.

V rámci udržitelnosti zachováváme :

– využití a zkvalitnění ICT ve výuce a při volnočasových aktivitách;

– využívání vyučovacích metod a forem s důrazem na mezipředmětové vazby;

– využívání týmové spolupráce s využitím poznatků a aktivit z realizovaného projektu;

– využíváme zkušeností z organizace a řízení oblastí projektu a využíváme je v dalších

projektech.

 

 

 

EU Peníze škole (8.10.2013)

V rámci třetí monitorovací zprávy byly schváleny DUMy v šablonách:

– III/2 pro 3. až 5. ročník ČJS

– III/2 pro 3. až 5. ročník Čj

Případní zájemci  o vytvořené materiály se mohou ozvat na info@skolapredslav.info .

 

Publicita projektu “ Peníze školám z EU“ (6.6.2013)

Na Den otevřených dveří 6.6.2013 se do výuky v základní škole přišlo podívat 18 lidí. Ukázkové hodiny byly naplánovány tak, aby byla ukázána moderní technika zakoupená z projektu. Zájemcům bylo umožněno vyzkoušení interaktivity.

Ve vstupním prostoru školy byly vedle povinného informačního letáku o zapojení školy do projektu umístěny  ukázky jednotlivých pracovních listů a také ukázky několika celých DUM zpracovaných v programu PowerPoint.

Projekt “ Peníze školám z EU“ (23.4.2013)

V souvislosti s  realizací projektu OP VK – EU Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, název projektu INOVACE zpracovala a ověřila naše škola k 31.3.2013 DUMy v těchto šablonách:

 • III/2 pro 3. až 5. ročník M
 • III/2 pro 1. a 2. ročník M
 • III/2 pro 1. a 2. ročník ČJS

Případní zájemci  o vytvořené materiály se mohou ozvat na info@skolapredslav.info . DUMy byly odevzdány a následně schváleny druhou monitorovací zprávou.

 

Udržitelnost projektu Inovace bez legrace (13.12.2012)

Projekt IBL byl počátkem roku 2012 ukončen, ale žije dál. Všichni pedagogové, ať už z naší školy nebo ze škol partnerských, nadále využívají digitální učební materiály. Žádná práce nesloužila jen pro tu jedinou chvíli,  jen v době svého vzniku. S odstupem času pedagogové naopak oceňují vše, co bylo vytvořeno. Práce jsou přehledně uloženy ve společném internetovém uložišti a usnadňují pedagogům přípravy. Jsou zásobárnou nápadů, zdrojem inspirace k další tvorbě, i když dnes už mimo projekt. To, že školy mají jiný ŠVP vůbec není překážkou. DUM jsou přenositelné. A to byl záměr projektu.

 

Výukové materiály pro 1. stupeň

<a href=“https://www.dropbox.com/sh/oqilrp5by8inf67/n8MUzXbcXO“> https://www.dropbox.com/sh/oqilrp5by8inf67/n8MUzXbcXO</a>

 

Prezentace projektu EU Peníze škole (21.9.2012)

proběhla v rámci schůzky SRPDŠ konané dne 20.9.2012. Schůzky se zúčastnilo 97% zákonných zástupců. Všichni se zájmem sledovali prezentaci nové techniky a ukázky prací.

 

Projekt ,,Peníze školám z EU“ (30.6.2012)

 

V souvislosti s realizací projektu OP VK – EU Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, název projektu INOVACE,  zpracovala a ověřila naše škola k 29.6.2012 DUMy v těchto šablonách:

 • III/2 pro 1. a 2. roč., ČJ,
 • III/2 pro 3., 4., 5. roč., Aj,
 • V/2 pro  5. roč., ČJS

 

Projekt ,,Peníze školám z EU“(3.5.2012)

Od dubna 2012 realizujeme již druhý projekt, který podporuje MŠMT ČR a Evropská unie. Cílem tohoto projektu je  inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, zkvalitnění výuky v oblasti příroních věd, prevence rizikového chování, zlepšení vybavení školy, vzdělávání pedagogických pracovníků, využití moderních technologií ve výuce.

Oblasti:
• čtenářská a informační gramotnost

•  český jazyk

• anglický jazyk

• matematika

• přírodní vědy

• informační a komunikační technologie

 

Pedagogové v rámci projektu zpracují sady výukových materiálů, které budou k dispozici všem zájemcům.
Více na www.msmt.cz , www.penizeskolam.cz

 

Projekt Inovace bez legrace vstoupil do finále (březen 2012)

 

V dubnu 2009 jsme informovali veřejnost o tom, že Základní škola a Mateřská škola Švihov odstartovala grantový projekt Inovace bez legrace, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je  spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Projekt byl postaven na partnerství se dvěma malotřídními školami, Základní školou a mateřskou Lužany a Základní školou a mateřskou školou Předslav.

Cílem projektu bylo zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových
činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí; dále pak rozvoj partnerství a síťování, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami; využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech a zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo
vyučování.

V současné době je projekt finalizován a bude ukončen v dubnu 2012 závěrečnou monitorovací zprávou.

V průběhu projektu byla do škol zakoupena technika – dataprojektory, interaktivní tabule, notebooky, tiskárna, laminovací a vázací přístroje. Vše je uvedeno do provozu a bezchybně funguje a je využíváno při výuce.. Učitelé vytvořili 300 digitálních učebních materiálů, které zařadili do 28 souborů. Jednotlivé soubory jsou nazvány podle vyučovaných předmětů v základní škole na prvním i na druhém stupni.

29. února 2012 se uskutečnila závěrečná konference spojená s hodnocením projektu.          V rámci dopoledního programu se konal Den otevřených dveří v zúčastněných školách. Zájemci z řad rodičů a široké veřejnosti využili možnost vstupu do vyučovacích hodin. Měli příležitost zhlédnout práci s nově vytvořenými výukovými produkty,  prohlédli si techniku zakoupenou z projektu. Odpoledne se konala závěrečná hodnotící konference za účasti 32 tvůrců a ověřovatelů nově vytvořených digitálních učebních materiálů, zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje, Školských rad, starostů obcí Švihov, Lužany a Předslav.

S výstupy projektu jsou spokojeni žáci i učitelé. Žákům přinesla realizace projektu obohacení výuky o nové metody práce s využitím ICT techniky. Učitelé ocenili zejména zlepšení materiálně technického prostředí, pořízení moderních informačních technologií, které zkvalitnily a zpříjemnily každodenní  náročnou pedagogickou práci. Školy získaly nové zkušenosti s řízením rozsáhlých akcí, ověřily si nové modely řízení, jehož základem byla práce projektového týmu.

Celkové náklady  projektu činily 3 664 352 Kč a veškeré finanční prostředky byly využity v souladu s pravidly pro přidělení dotace.

Nově vytvořené produkty v projektu Inovace bez legrace jsou plně přenositelné a budou v nejbližší době dostupné na

www.zssvihov.info, www.zsluzany.info, www.skolapredslav.info/wordpress. Na uvedených internetových stránkách jsou ve fotogalerii umístěny fotografie ze závěrečné konference i       z průběhu celého projektu Inovace bez legrace, který trval tři roky.

 

Za realizační tým projektu

Alena Kroupová, administrativní manažer projektu, publicita

Jaroslava Suchá, hlavní manažer projektu

 

 

 

tisková zpráva IBL

partneři projektu Inovace bez legrace, který je zpracováván na ZŠ a MŠ Švihov 

Musíte být přihlášen k poslání komentáře.